FÖRSTUDIE

I detta tidiga skede innebär Förstudie att utreda projektets första steg, då det enbart är ett ”tomt blad” med en idé som är i behov av svar på de första frågorna. Beroende på projektets art uppstår olika frågeställningar. Det kan vara:

•  PM i detaljplaneskedet?
•  Utreda volymstudier för påbyggnader?
•  Övergripande intäkts- och kostnadskalkyler.
•  Identifiera om en fastighet kan byggas om för en helt annan verksamhet?
•  Är det billigare att riva än att bygga nytt?
•  Ta fram ett konceptprogram för ett nybyggnadskvarter?

Vi hjälper till med att ta fram beslutsunderlag och vi ger svar på vilka mervärden som kan skapas i projektet. Det kan handla om ökade intäkter, attraktiva fastigheter, lägre förvaltningskostnader, råmark som ska utvecklas eller om detaljplanelagd mark som ska maximera byggrätten. Vårt kompetenta team identifierar och upptäcker dolda ytor, både interiört och exteriört i byggnaden för att utveckla fastighetens fulla potential genom att tillskapa ytor som kan användas till nya funktioner.

Vi går igenom projektet, fastigheten och förutsättningarna utifrån en projektledares perspektiv på tidsplaner, kostnader och intäkter, samt utifrån arkitektens kompetens att laborera med geometrier för att upptäcka möjligheter och ytor.
Vår roll är att hjälpa till med problemformuleringarna, svara på frågorna och förverkliga projektet utefter kundens önskemål.
Vi utvecklar möjligheterna utifrån tre steg:

NULÄGESANALYS
Vi analyserar vilka förutsättningar och problemformuleringar som finns i projektet.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Utifrån analysunderlaget ser vi hur projektet kan utvecklas vidare för att maximera kundens vinst samtidigt som den uppnår uppsatta mål. Vi gör om kundens idéer till möjligheter och förvekligar visioner.

BESLUTSUNDERLAG
Vi paketerar projektet i en sammanfattande presentationshandling med nyckeltal, förutsättningar, skisser samt  rekommendationer som ger underlag till beslut.

FÖRSTUDIER

I detta tidiga skede innebär Förstudie att utreda projektets första steg, då det enbart är ett ”tomt blad” med en idé som är i behov av svar på de första frågorna. Beroende på projektets art uppstår olika frågeställningar. Det kan vara:

•  PM i detaljplaneskedet?
•  Utreda volymstudier för påbyggnader?
•  Övergripande intäkts- och kostnadskalkyler.
•  Identifiera om en fastighet kan byggas om för en helt annan verksamhet?
•  Är det billigare att riva än att bygga nytt?
•  Ta fram ett konceptprogram för ett nybyggnadskvarter?

Vi hjälper till med att ta fram beslutsunderlag och vi ger svar på vilka mervärden som kan skapas i projektet. Det kan handla om ökade intäkter, attraktiva fastigheter, lägre förvaltningskostnader, råmark som ska utvecklas eller om detaljplanelagd mark som ska maximera byggrätten. Vårt kompetenta team identifierar och upptäcker dolda ytor, både interiört och exteriört i byggnaden för att utveckla fastighetens fulla potential genom att tillskapa ytor som kan användas till nya funktioner.

Vi går igenom projektet, fastigheten och förutsättningarna utifrån en projektledares perspektiv på tidsplaner, kostnader och intäkter, samt utifrån arkitektens kompetens att laborera med geometrier för att upptäcka möjligheter och ytor.
Vår roll är att hjälpa till med problemformuleringarna, svara på frågorna och förverkliga projektet utefter kundens önskemål.
Vi utvecklar möjligheterna utifrån tre steg:

NULÄGESANALYS
Vi analyserar vilka förutsättningar och problemformuleringar som finns i projektet.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Utifrån analysunderlaget ser vi hur projektet kan utvecklas vidare för att maximera kundens vinst samtidigt som den uppnår uppsatta mål. Vi gör om kundens idéer till möjligheter och förvekligar visioner.

BESLUTSUNDERLAG
Vi paketerar projektet i en sammanfattande presentationshandling med nyckeltal, förutsättningar, skisser samt  rekommendationer som ger underlag till beslut.