ARKITEKTUR

Kontrast innebär att våga frångå vedertagna sanningar och att våga utmana beställaren för att få denne att inse möjligheter som har fallit i glömska i projektets formulering. Vi integrerar design och teknik samt får dem att samverka i perfekt harmoni för att uppnå kostnadseffektivitet, vårt mål är alltid att skapa mervärde i projekt.

Vi erbjuder unik arkitektur med attraktiva lösningar. Varje tidsepok har haft sina kulturella, politiska, ekonomiska och ideala förutsättningar. Det arkitektoniska arbetet handlar om estetik, stadsmiljöer, anpassning till omgivningen, fasader och byggandens utseende. Kontrast ser varje projekt som unikt och skräddarsyr efter kundens identitet.

FÖRSTUDIE

I detta tidiga skede innebär Förstudie att utreda projektets första steg, då det enbart är ett ”tomt blad” med en idé som är i behov av svar på de första frågorna. Beroende på projektets art uppstår olika frågeställningar. Det kan vara:

•  PM i detaljplaneskedet?
•  Utreda volymstudier för påbyggnader?
•  Övergripande intäkts- och kostnadskalkyler.
•  Identifiera om en fastighet kan byggas om för en helt annan verksamhet?
•  Är det billigare att riva än att bygga nytt?
•  Ta fram ett konceptprogram för ett nybyggnadskvarter?

Vi hjälper till med att ta fram beslutsunderlag och vi ger svar på vilka mervärden som kan skapas i projektet. Det kan handla om ökade intäkter, attraktiva fastigheter, lägre förvaltningskostnader, råmark som ska utvecklas eller om detaljplanelagd mark som ska maximera byggrätten. Vårt kompetenta team identifierar och upptäcker dolda ytor, både interiört och exteriört i byggnaden för att utveckla fastighetens fulla potential genom att tillskapa ytor som kan användas till nya funktioner.

Vi går igenom projektet, fastigheten och förutsättningarna utifrån en projektledares perspektiv på tidsplaner, kostnader och intäkter, samt utifrån arkitektens kompetens att laborera med geometrier för att upptäcka möjligheter och ytor.
Vår roll är att hjälpa till med problemformuleringarna, svara på frågorna och förverkliga projektet utefter kundens önskemål.
Vi utvecklar möjligheterna utifrån tre steg:

NULÄGESANALYS
Vi analyserar vilka förutsättningar och problemformuleringar som finns i projektet.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Utifrån analysunderlaget ser vi hur projektet kan utvecklas vidare för att maximera kundens vinst samtidigt som den uppnår uppsatta mål. Vi gör om kundens idéer till möjligheter och förvekligar visioner.

BESLUTSUNDERLAG
Vi paketerar projektet i en sammanfattande presentationshandling med nyckeltal, förutsättningar, skisser samt  rekommendationer som ger underlag till beslut.

PROJEKTLEDNING

Projektledning kan beröra stadsutvecklings- och arkitekturprojekt där varje byggprojekt kräver sin projektledning, med rätt kompetensprofil. I en tid där projekten blir mer utmanande och byggnader mer komplexa, krävs det en genomtänkt projektledning med kontroll över hela processen för att nå framgång. Vårt arbetssätt syftar till att få teknik och design att samverka i en balanserad harmoni för att kunna åstadkomma kostnadseffektivitet. Vi hjälper er att uppnå bästa möjliga resultat med högsta kvalitet.

PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringsledning är mycket mer än att hålla projekteringsmöten och skriva protokoll. Det handlar om att få ett stort antal konsulter inom olika discipliner från olika företag att att samverka, hitta optimerade lösningar för projektet (inte bara det bästa för deras disciplin) vara synkroniserade med varandra och leverera i symbios efter projektets tidplan. Det är viktigt att komma ihåg att det är under projekteringen som en stor del av produktionskostnaderna blir låsta och det är i detta skede som de största besparingarna kan åstadkommas.

I vårt arbete lägger vi stor fokus på förbättrad kommunikation och att skapa teamkänsla i projekteringsgruppen. Genom att koppla en BIM-samordnare (in-house) till projekteringsledaren kan hen öka kvalitén och få en bättre kontroll över projekteringens framfart.

WARROOM

Kontrast har utvecklat arbetsmetoden War room-design för att höja effektiviteten både ekonomiskt och tidsmässigt i projekteringen. Det är väl känt att långa projekteringsmöten med många deltagare är alldeles för långdragna och ineffektiva. Mellan projekteringsmötena kommunicerar projektmedlemmarna med varandra genom oändliga mailtrådar med otaliga antal kopierade mottagare. Tiden som går åt att läsa alla dessa mail är en dold kostnad i projektet som ofta glöms bort.

För att komma runt detta samlar vi konsulterna i samma lokal under 1-2 heldagar i veckan där de arbetar sida vid sida. Deras närvaro begränsar inte deras möjlighet att arbeta i projektet och syftet är endast att de ska vara tillgängliga för diskussioner vid behov. Långa möten omvandlas till korta arbetsmöten med fåtal deltagare och frågor som normalt tar månader att lösa löses under en dag eller en vecka.

Konceptet är inte nytt och används redan under olika benämningar. Den stora effekten uppnås genom att vi ändrar arbetssättet, projekteringen delas upp i mindre aktiviteter som möjliggör ett agilt arbetssätt. Detta i sig innebär att iterationer inte blir kostnadsdrivande vilket möjliggör framtagande av optimerade lösningar och att frågor kan lösas parallellt. Samtidigt ändras tidplanen för att vara baserad på aktiviteter istället för discipliner eller leveranser. Tillsammans bidrar detta till att minska tiden och kostnaden för projekteringen samtidigt som kvalitén ökar och beslut kan fattas snabbare.

Många gånger brukar tillgången på arbetsplatser vara en begränsande faktor. Detta löser vi genom att erbjuda anpassade lokaler för detta arbetssätt på vårt kontor.

BIM-SAMORDNING

Building Information Modelling avser processer för att hantera information i hela eller delar av en byggnadsmodells livscykel. Byggnadens hela livscykel innebär alla stadier från skiss till ledning, uppbyggnad eller eventuell rivning. I denna livscykel inträffar otaliga händelser och informationsutbyte blir avgörande.
Genom BIM kan informationshantering i projektet effektiviseras och kommunikationen förbättras. BIM möjliggör:

•  Mer effektiv planering för alla konsulter. Revideringar utförs snabbare och all dokumentation synkroniseras med modellerna.
•  3 Dimensionella tidplaneanalyser och skapandet av s.k 4D-simuleringar.
•  Snabbare mängdning för kontinuerliga kostnadskalkyler under projektets gång. Det är även möjligt att koppla kalkylen direkt till BIM-modellen om ambitionen finns.
•  Snabba 3D-visualiseringar under olika faser av projektet.
•  Att projekteringsledaren får en övergripande och effektivare inblick i konsulternas framdrift.
•  Högre kvalitetskontroll under projekteringen och mindre problem under produktionen genom kontinuerliga kollisionskontroller.
•  Att byggandet hanteras enklare i effektivare och säkrare miljöer.
•  Att övriga medlemmar i projektet utöver de projekterande konsulterna får en aktuell bild av status på proketeringen.

BIM-samordnaren ser till att varje part får rätt information, i rätt tid och i rätt format för att projektet bättre ska nå uppsatta mål.

ARKITEKTUR

Kontrast innebär att våga frångå vedertagna sanningar och att våga utmana beställaren för att få denne att inse möjligheter som har fallit i glömska i projektets formulering. Vi integrerar design och teknik samt får dem att samverka i perfekt harmoni för att uppnå kostnadseffektivitet, vårt mål är alltid att skapa mervärde i projekt.

Vi erbjuder unik arkitektur med attraktiva lösningar. Varje tidsepok har haft sina kulturella, politiska, ekonomiska och ideala förutsättningar. Det arkitektoniska arbetet handlar om estetik, stadsmiljöer, anpassning till omgivningen, fasader och byggandens utseende. Kontrast ser varje projekt som unikt och skräddarsyr efter kundens identitet.

FÖRSTUDIER

I detta tidiga skede innebär Förstudie att utreda projektets första steg, då det enbart är ett ”tomt blad” med en idé som är i behov av svar på de första frågorna. Beroende på projektets art uppstår olika frågeställningar. Det kan vara:

•  PM i detaljplaneskedet?
•  Utreda volymstudier för påbyggnader?
•  Övergripande intäkts- och kostnadskalkyler.
•  Identifiera om en fastighet kan byggas om för en helt annan verksamhet?
•  Är det billigare att riva än att bygga nytt?
•  Ta fram ett konceptprogram för ett nybyggnadskvarter?

Vi hjälper till med att ta fram beslutsunderlag och vi ger svar på vilka mervärden som kan skapas i projektet. Det kan handla om ökade intäkter, attraktiva fastigheter, lägre förvaltningskostnader, råmark som ska utvecklas eller om detaljplanelagd mark som ska maximera byggrätten. Vårt kompetenta team identifierar och upptäcker dolda ytor, både interiört och exteriört i byggnaden för att utveckla fastighetens fulla potential genom att tillskapa ytor som kan användas till nya funktioner.

Vi går igenom projektet, fastigheten och förutsättningarna utifrån en projektledares perspektiv på tidsplaner, kostnader och intäkter, samt utifrån arkitektens kompetens att laborera med geometrier för att upptäcka möjligheter och ytor.
Vår roll är att hjälpa till med problemformuleringarna, svara på frågorna och förverkliga projektet utefter kundens önskemål.
Vi utvecklar möjligheterna utifrån tre steg:

NULÄGESANALYS
Vi analyserar vilka förutsättningar och problemformuleringar som finns i projektet.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Utifrån analysunderlaget ser vi hur projektet kan utvecklas vidare för att maximera kundens vinst samtidigt som den uppnår uppsatta mål. Vi gör om kundens idéer till möjligheter och förvekligar visioner.

BESLUTSUNDERLAG
Vi paketerar projektet i en sammanfattande presentationshandling med nyckeltal, förutsättningar, skisser samt  rekommendationer som ger underlag till beslut.

PROJEKTLEDNING

Projektledning kan beröra stadsutvecklings- och arkitekturprojekt där varje byggprojekt kräver sin projektledning, med rätt kompetensprofil. I en tid där projekten blir mer utmanande och byggnader mer komplexa, krävs det en genomtänkt projektledning med kontroll över hela processen för att nå framgång. Vårt arbetssätt syftar till att få teknik och design att samverka i en balanserad harmoni för att kunna åstadkomma kostnadseffektivitet. Vi hjälper er att uppnå bästa möjliga resultat med högsta kvalitet.

PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringsledning är mycket mer än att hålla projekteringsmöten och skriva protokoll. Det handlar om att få ett stort antal konsulter inom olika discipliner från olika företag att att samverka, hitta optimerade lösningar för projektet (inte bara det bästa för deras disciplin) vara synkroniserade med varandra och leverera i symbios efter projektets tidplan. Det är viktigt att komma ihåg att det är under projekteringen som en stor del av produktionskostnaderna blir låsta och det är i detta skede som de största besparingarna kan åstadkommas.

I vårt arbete lägger vi stor fokus på förbättrad kommunikation och att skapa teamkänsla i projekteringsgruppen. Genom att koppla en BIM-samordnare (in-house) till projekteringsledaren kan hen öka kvalitén och få en bättre kontroll över projekteringens framfart.

WARROOM

Kontrast har utvecklat arbetsmetoden War room-design för att höja effektiviteten både ekonomiskt och tidsmässigt i projekteringen. Det är väl känt att långa projekteringsmöten med många deltagare är alldeles för långdragna och ineffektiva. Mellan projekteringsmötena kommunicerar projektmedlemmarna med varandra genom oändliga mailtrådar med otaliga antal kopierade mottagare. Tiden som går åt att läsa alla dessa mail är en dold kostnad i projektet som ofta glöms bort.

För att komma runt detta samlar vi konsulterna i samma lokal under 1-2 heldagar i veckan där de arbetar sida vid sida. Deras närvaro begränsar inte deras möjlighet att arbeta i projektet och syftet är endast att de ska vara tillgängliga för diskussioner vid behov. Långa möten omvandlas till korta arbetsmöten med fåtal deltagare och frågor som normalt tar månader att lösa löses under en dag eller en vecka.

Konceptet är inte nytt och används redan under olika benämningar. Den stora effekten uppnås genom att vi ändrar arbetssättet, projekteringen delas upp i mindre aktiviteter som möjliggör ett agilt arbetssätt. Detta i sig innebär att iterationer inte blir kostnadsdrivande vilket möjliggör framtagande av optimerade lösningar och att frågor kan lösas parallellt. Samtidigt ändras tidplanen för att vara baserad på aktiviteter istället för discipliner eller leveranser. Tillsammans bidrar detta till att minska tiden och kostnaden för projekteringen samtidigt som kvalitén ökar och beslut kan fattas snabbare.

Många gånger brukar tillgången på arbetsplatser vara en begränsande faktor. Detta löser vi genom att erbjuda anpassade lokaler för detta arbetssätt på vårt kontor.

BIM-SAMORDNING

Building Information Modelling avser processer för att hantera information i hela eller delar av en byggnadsmodells livscykel. Byggnadens hela livscykel innebär alla stadier från skiss till ledning, uppbyggnad eller eventuell rivning. I denna livscykel inträffar otaliga händelser och informationsutbyte blir avgörande. Genom BIM kan informationshantering i projektet effektiviseras och kommunikationen förbättras. BIM möjliggör:

•  Mer effektiv planering för alla konsulter. Revideringar utförs snabbare och all dokumentation synkroniseras med modellerna.
•  3 Dimensionella tidplaneanalyser och skapandet av s.k 4D-simuleringar.
•  Snabbare mängdning för kontinuerliga kostnadskalkyler under projektets gång. Det är även möjligt att koppla kalkylen direkt till BIM-modellen om ambitionen finns.
•  Snabba 3D-visualiseringar under olika faser av projektet.
•  Att projekteringsledaren får en övergripande och effektivare inblick i konsulternas framdrift.
•  Högre kvalitetskontroll under projekteringen och mindre problem under produktionen genom kontinuerliga kollisionskontroller.
•  Att byggandet hanteras enklare i effektivare och säkrare miljöer.
•  Att övriga medlemmar i projektet utöver de projekterande konsulterna får en aktuell bild av status på proketeringen.

BIM-samordnaren ser till att varje part får rätt information, i rätt tid och i rätt format för att projektet bättre ska nå uppsatta mål.